Výuka v konci školního roku

15.05.2020 15:00

Vážení žáci a rodiče,

od 18. 5. opět zahajujeme individuální výuku hudebního oboru v omezeném režimu.

Rádi vám tuto možnost nabízíme. Vzhledem k tomu, že nám jde o zdraví nás všech, žáků a pedagogů, bude se výuka týkat pouze individuální hry na nástroj s principem dobrovolnosti docházky v prezenční výuce. Zvažte prosím s vaší rodinou všechna možná rizika.

V těchto dnech vás vyučující již kontaktovali s dotazem, zda do výuky nastoupíte.

Pro žáky opět nastupující do prezenční výuky platí níže uvedené podmínky, které si pozorně prostudujte.

V opačném případě výuka pokračuje distančním způsobem. Předměty hudebního oboru kolektivního charakteru nebudou až do konce školního roku probíhat – soubory, sbory, komorní hra a hudební nauka. Tyto předměty nejsme z hygienických, prostorových a personálních důvodů realizovat.

 

Výtvarný, taneční a literárně dramatický obor budeme otvírat pravděpodobně od 25.5., ale jen pod podmínkou splnění podmínek pokynů hygieny a MŠMT. 

Děkujeme vám za pochopení a za oboustrannou spolupráci při distanční výuce

Tomáš Charvát

ředitel ZUŠ Český Brod

 

Podmínky prezenční výuky:
 

  1. Výuku mohou navštěvovat pouze žáci, kteří před vstupem do budovy ZUŠ odevzdají svému učiteli podepsané Čestné prohlášení“ viz. příloha. Bez podepsaného prohlášení nebude žák do budovy vpuštěn.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v prohlášení, nebo osoba s ním žijící ve společné domácnosti.

Doporučuji, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

  1. Účast ve výuce je zcela dobrovolná, je jen na rodičích, zda své děti budou posílat do ZUŠ. Je třeba dodržovat veškerá opatření, která s výukou souvisí. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny zaměstnanců školy; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy. 
  2.  Žáci budou před budovou školy čekat na vyzvání učitelů ke vstupu do budovy (nutno dodržovat doporučené odstupy mezi sebou). Žáci čekají před budovou nejdříve 5 minut před domluveným časem výuky!!! Žáky si přebírá vyučující osobně u vchodu do budovy v domluvený čas.
  3. Žáci budou mít povinnost nosit v prostorách školy roušku. V průběhu vzdělávání a konzultací, dle metodického pokynu, nemusí žáci a pedagogové roušku nosit, pokud je zachováván odstup 2 m. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se rouška nosit i v učebně. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do přineseného sáčku.
  4. Po skončení výuky se žáci nebudou zdržovat v budově a budovu neprodleně opustí.
  5. Dezinfekční prostředky budou k dispozici při vstupu do budovy ZUŠ, na všech WC a též ve všech učebnách.
  6. Každý žák si před vstupem do hlavní chodby budovy ZUŠ vydezinfikuje povinně ruce. Stejně tak učiní po použití WC.
  7. Po každém žákovi budou dezinfikovány klavíry (klaviatury), další používané pomůcky, předměty, kliky apod.
  8. Rodičům, ani doprovodu žáka nebude v tomto období povolen přístup do budovy.
  9. O dalších případných změnách ve výuce vás budeme informovat.

Věřím, že při dodržování všech hygienických a epidemiologických pravidel se podaří výuku opět nastartovat a tím úspěšně ukončit školní rok 2019/2020.

Tomáš Charvát