Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2020 - 2021

 

Ředitel školy, vyhlašuje talentové přijímací zkoušky ke studiu v Základní umělecké škole, Český Brod.

Přijímání pro II. pololetí školního roku, do studijních zaměření, kde se uvolnila studijní místa, s okamžitým nástupem do studia.

 

Pro účast na talentové zkoušce, prosíme vyplňte online přihlášku.

Při obdržení přihlášky do databáze školy vás budeme kontaktovat telefonem pro domluvu průběhu a způsobu konnání zkoušky.

 

Přihláška k vyplnění

 

 

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru,

10.2.2021

výsledek talentové zkoušky bude uveden cca do týdne v odkazu emailu, 

který jste obdrželi při odeslání přihlášky ke zkoušce

Přijímací kritéria pro výtvarný obor

Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru

10.2.2021

výsledek talentové zkoušky bude uveden cca do týdne v odkazu emailu, 

který jste obdrželi při odeslání přihlášky ke zkoušce

Přijímací kritéria pro taneční obor

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru -

10.2.2021

výsledek talentové zkoušky bude uveden cca do týdne v odkazu emailu, 

který jste obdrželi při odeslání přihlášky ke zkoušce

Přijímací kritéria pro LDO obor

 

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru,

10.2.2021

výsledek talentové zkoušky bude uveden cca do týdne v odkazu emailu, 

který jste obdrželi při odeslání přihlášky ke zkoušce

Přijímací kritéria pro hudební obor

 

- případné dotazy zasílejte emailem charvat@zusceskybrod.cz

V Českém Brodě dne 27.1.2021

 

 

!Všeobecné informace:

- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí  zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT)

- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

- o kladném výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn zaregistrovaným emailem

- v případě kladného vyrozumění o přijetí ke studiu žáků se zaměřením hra na dechový nástroj, sólový a sborový zpěv doloží nejpozději před zahájením výuky zákonní zástupci lékařské potvrzení o způsobilosti studia daného předmětu s textem:“ žák ......... je schopen studia ZUŠ tanečního oboru, nebo hry na dechový nástroj, bez zdravotního omezení“

- přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (dále ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku

- o záporném výsledku talentové zkoušky budete vyrozuměni emailem, který jste uvedli v předběžné přihlášce

- vyučování probíhá 1 - 3 x týdně dle zvoleného oboru, předmětu a ročníku, v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňuji na důležitost vašeho rozhodnutí a opravdovost vašeho zájmu o studium vedle studia ZŠ nebo stř. školy!!

- jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen o hru na zvolený nástroj, neplést si s kroužkem !!

- vzdělávání je vedeno kvalifikovanými učiteli, specialisty na daný předmět

- o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové komisionelní zkoušky vždy na konci školního roku

- žáci I. a II. stupně jsou průběžně hodnoceni ze všech předmětů a získávají 2x ročně vysvědčením

- studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou

 

Děkuji za Váš zájem o studium a těším se na spolupráci

 

                                                                                                             Tomáš Charvát

                                                                                                                ředitel školy

.........

Nabízíme rodičům, tátům , maminkám, studentům a všem odrostlejším milovníkům hudebního umění,

členství v pěveckém sboru Vox Bohemica. (ukázky z naší práce)

Stačí se nebát, trpělivě chodit na zkoušky a účastnit se společného muzicírování se sborem, který pracuje již 20 let.

Zkouška probíhá každý čtvrtek od 18.00 - 20.00 v budově Kollárova 1016 - Divadlo J. K. Tyla Český Brod

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY ZASÍLEJTE NA E-MAIL ADRESU :

charvat@zusceskybrod.cz

NEBO VOLEJTE NA TEL.Č.:

321 62 21 70

602 27 00 65