Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2020 - 2021

ředitel školy vyhlašuje

 

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

na školní rok 2020-2021 pro města Český Brod a Úvaly

Nabízíme vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů, dle Školního vzdělávacího programu.

Vzdělávání probíhá min. 1–3 x v týdnu v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky,

I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky a probíhá v individuální, skupinové

a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy.

Výsledky práce jsou hodnoceny vysvědčením. K talentovým zkouškám není nutná příprava.

Bližší informace jsou zveřejněny na webu školy v odkazu „Talentové přijímací zkoušky“

Před účastí u zkoušky je potřeba vyplnit přihlášku ke studiu, která je na webu školy a rezervovat si termín zkoušky.

 

 E-přihláška  k vyplnění, včetně rezervace termínu zkoušky

 

Před absolvování zkoušky si na webu školy prostudujte přijímací kritéria jednotlivých oborů.

 

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky, zákonné zástupce (a případně veřejnost) také povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků.

Talentové přijímací zkoušky do výtvarného oboru,

11. a 18. 6. vždy od 14.00- 18.00 h. po hodinových intervalech ve skupinách po 5 dětech

Český Brod, Kollárova č. 419

- výuka probíhá pouze v Českém Brodě

Přijímací kritéria výtvarného oboru – viz odkaz nebo web školy

Talentové přijímací zkoušky do tanečního oboru

16. 6. a 17. 6. od 13.00 - 18.00 h.

Český Brod, Kollárova č. 419

- výuka probíhá pouze v Českém Brodě

Přijímací kritéria tanečního oboru – viz odkaz nebo web školy

Talentové přijímací zkoušky do literárně dramatického oboru -

15. 6. od 14.00 – 17.00 h.

16. 6. od 10.00 – 13.00 h.

Český Brod, Kollárova 1016, Divadlo J. K. Tyla

- výuka probíhá v Českém Brodě a Úvalech

Přijímací kritéria literárně dramatického oboru – viz odkaz nebo web školy

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru,

11. 6. od 10.00 – 14.00 h.

16. 6. od 13.00 – 18.00 h. 

Český Brod, Kollárova 1016, divadlo J. K. Tyla

- výuka probíhá v Českém Brodě a Úvalech

Přijímací kritéria hudebního oboru – viz odkaz nebo web školy

-  přihlášky je nutno vyplnit elektronicky včetně rezervace času a dne zkoušky

 

- případné dotazy zasílejte emailem charvat@zusceskybrod.cz

 

Přineste si dobrou náladu a trému nechte doma!

 

V Českém Brodě dne 27.5. 2020

 

 

 

!Všeobecné informace:

- přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí  zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT)

- množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

- o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

- o kladném výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn zaregistrovaným emailem

- v případě kladného vyrozumění o přijetí ke studiu žáků se zaměřením hra na dechový nástroj, sólový a sborový zpěv doloží nejpozději před zahájením výuky zákonní zástupci lékařské potvrzení o způsobilosti studia daného předmětu s textem:“ žák ......... je schopen studia ZUŠ tanečního oboru, nebo hry na dechový nástroj, bez zdravotního omezení“

- přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (dále ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku

- o záporném výsledku talentové zkoušky budete vyrozuměni emailem, který jste uvedli v předběžné přihlášce

- vyučování probíhá 1 - 3 x týdně dle zvoleného oboru, předmětu a ročníku, v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňuji na důležitost vašeho rozhodnutí a opravdovost vašeho zájmu o studium vedle studia ZŠ nebo stř. školy!!

- jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne jen o hru na zvolený nástroj, neplést si s kroužkem !!

- vzdělávání je vedeno kvalifikovanými učiteli, specialisty na daný předmět

- o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové komisionelní zkoušky vždy na konci školního roku

- žáci I. a II. stupně jsou průběžně hodnoceni ze všech předmětů a získávají 2x ročně vysvědčením

- studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou

 

Děkuji za Váš zájem o studium a těším se na spolupráci

 

                                                                                                             Tomáš Charvát

                                                                                                                ředitel školy

.........

Nabízíme rodičům, tátům , maminkám, studentům a všem odrostlejším milovníkům hudebního umění,

členství v pěveckém sboru Vox Bohemica. (ukázky z naší práce)

Stačí se nebát, trpělivě chodit na zkoušky a účastnit se společného muzicírování se sborem, který pracuje již 20 let.

Zkouška probíhá každý čtvrtek od 18.00 - 20.00 v budově Kollárova 1016 - Divadlo J. K. Tyla Český Brod

 

PŘÍPADNÉ DOTAZY ZASÍLEJTE NA E-MAIL ADRESU :

charvat@zusceskybrod.cz

NEBO VOLEJTE NA TEL.Č.:

321 62 21 70

602 27 00 65