Výtvarný obor

Charakteristika výtvarného oboru

Výuka výtvarného oboru probíhá jedenkrát týdně 2-3 vyučovací hodiny.
Všechny informace o oboru naleznete ve Školním vzdělávacím programu.

Výuka je rozdělena do tří stupňů:

  • přípravné studium (1 – 2 roky pro žáky od 5 -7 let)
  • základní studium I.stupně (1. – 7. ročník pro žáky od 7 let)
  • základní studium II. stupně (1. – 4. ročník)

 

Nápň studijního zaměření:

A/ Výtvarná tvorba:
Plošná tvorba
Výuka plošné tvorby zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení i emotivitu.
V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii.
Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na
kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou.

Modelování
Učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Volná tvorba nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci, v řešení drobných sochařských úkolů.
Tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena
keramikou a skicami. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování a konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou.

Prostorová a akční tvorba
Vyvažuje prožitkovými aktivitami některé postupy plošné a prostorové tvorby. Na nezvyklé zážitky, smyslové podněty, na pocity, vztahy a vznikající postoje navazuje jejich výtvarný přepis a hlouběji je ukotvuje. Objektová tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě – materiálu či nalezenému předmětu nebo vytvářet nová prostředí. Postupy akční tvorby se vztahují k jedinci a k jeho situaci ve světě, k vnímání sebe sama nebo k prožívání kontaktů s druhými.
Akční tvorba má multimediální charakter. Žáci se vyjadřují gestem či pohybem, prožívají hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd.

B/ Reflexe a recepce:
Výtvarná kultura
Výtvarná kultura prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu I. a II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.
Probíhá v rámci předmětů výtvarné tvorby cestou aktivní výtvarné práce s uměleckým dílem po celou dobu studia (uměleckým dílem chápeme obraz, sochu, architekturu, řemeslo, užité umění, fotografii, film, divadlo).

 

Informace o našich vystoupeních naleznete zde:  Animované fimy 

                                                                      Fotogalerie